Deklaracja dostępności

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej.

Data publikacji strony: 2005-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31. Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktoweW przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest WSPL SP ZOZ w Rzeszowie, wsplspzozrze@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 852 87 57. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych.Dostępność architektoniczna

Budynek Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Rzeszowie przy ul. Langiewicza 4, 35-922 Rzeszów

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi 2 wejścia z czego jedno jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Ogólnodostępne jest wejście główne w godzinach pracy WSPL SP ZOZ. Budynek posiada szerokie korytarze umożliwiające swobodne poruszanie się oraz jest wyposażony w windy docierające na wszystkie kondygnacje przychodni. Budynek w całości przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność parkingu

Przed budynkiem od strony wejścia głównego znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia

Pochylnia zamontowana na parterze w wejściu do budynku nie jest w pełni automatyczna – wymaga pomocy drugiej osoby.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku trudności dotarcia interesanta na piętro istnieje możliwość obsługi interesanta przez pracownika Przychodni.

Obsługa osób słabosłyszących

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243)

W tym bloku można opisać takie elementy jak:

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.